Meteen naar de inhoud

Kwam Hart voor Medemblik uit bij je stemadvies?

Je hebt de stemwijzer ingevuld en nu blijkt dat jouw antwoorden het beste, of heel vaak, overeenkomen met de plannen van Hart voor Medemblik. Dit waren onze antwoorden met MijnStemhulp Gemeente Medemblik.

1. Zwaar vrachtverkeer weren uit dorpskernen – eens
Dit is belangrijk om de verkeersveiligheid in de kernen te kunnen vergroten en de overlast voor inwoners (schades, geluid, uitstoot etc.) te kunnen beperken. Voorbeelden: Hauwert, Onderdijk, Oostwoud.

2. Woningen faciliteren voor arbeidsmigranten – oneens
Reguliere woningen moeten beschikbaar zijn voor de eigen inwoners. Humane huisvesting op het terrein van de agrariër voldoet. Onderzoek naar grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten is nodig.

3. Investeren in voorzieningen in het centrum van Medemblik – neutraal
Er moet geïnvesteerd worden in de voorzieningen in alle plaatsen van de gemeente!

4. Meer investeren in verkeersveiligheid op lokale wegen – eens
Ja, dit is een van onze speerpunten! Verkeersveiligheid wordt met Hart voor Medemblik weer een prioriteit in onze gemeente. Meer snelheidscontroles, het aanpakken van onveilige verkeerssituaties en verkeersoverlast.

5. Een lokaal vuurwerkverbod – oneens
Geen algeheel vuurwerkverbod in de hele gemeente. In plaats daarvan willen wij voor vuurwerkvrije zones bij kwetsbare plekken, zoals kinderboerderijen en bij rieten daken. Handhaving op die plaatsen is dan een vereiste.

6. Maak een keuze. Buurtpreventie organiseren door: bewoners
Buurtpreventie is vanuit de inwoners georganiseerd. Voor meer veiligheid wil Hart voor Medemblik meer wijkagenten, een volwaardig politiebureau en de zichtbaarheid van politie en handhaving verbeteren.

7. Maximumsnelheid van 30 km/u binnen de hele bebouwde kom invoeren – oneens
HvM wil in wijken waar te hard gereden wordt verkeers- en snelheidscontroles invoeren. Eventueel moeten er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden, zodanig dat er niet te hard kan worden gereden.

8. Maak een keuze. Investeren in: parkeergelegenheid
Meer parkeerplaatsen voor inwoners in dorps- en stadscentra. Parkeren blijft gratis!
Geef fietspaden op routes richting scholen extra aandacht voor veiligheid!

9. Inwoners zelf laten besluiten over de inrichting van de eigen wijk – eens
Hart voor Medemblik wil dat inwoners actief betrokken worden bij de inrichting van hun eigen wijk (bijvoorbeeld wegen, groen, dorpshuizen en (sport)accommodaties).

10. Maak een keuze. Groenonderhoud: Taak van de gemeente
Inwoners betalen belasting voor deze gemeentelijke taak.

11. Maak een keuze. Het buitengebied gebruiken voor: Woningbouw
Woningbouw! Hart voor Medemblik wil geen kostbare grond gebruiken voor zonneweides en windturbines. Er zijn nog genoeg daken beschikbaar voor zonnepanelen.

12. Maak een keuze. Als gemeente woningen bouwen voor: neutraal
Er moeten meer starters-, gezins- en seniorenwoningen komen in alle plaatsen van de gemeente!

13. Maak een keuze. Bij woningbouw kiezen voor:  Meer sociale huur
Er moeten meer starters-, gezins- en seniorenwoningen komen in alle plaatsen van de gemeente. Tegelijkertijd moet de doorstroom van “sociale huur” naar “middenhuur” moet gestimuleerd worden.

14. Nieuwbouw in het buitengebied toestaan: eens
Nieuwbouw met behoud van groen!

15. Woningbouw in de natuur toestaan – 50% oneens
Er is nog voldoende bouwgrond in de gemeente Medemblik, daar hoeven we natuurgebieden niet voor op te offeren

16. Meer geld uittrekken voor sportverenigingen –  eens
Gezond leven en lichaamsbeweging vinden wij belangrijk. (Sport)verenigingen net zo! Zij bevinden zich in het hart van onze lokale samenleving, zorgen voor verbinding en gaan eenzaamheid tegen.

17. Maak een keuze. Het cultuurbudget in de gemeente: Behouden
Wat kunst en cultuur is, interpreteert iedereen anders. Er is een ruim cultuuraanbod voor een breed publiek aanwezig.

18. Meer geld uittrekken voor de bibliotheek: eens
Om mensen met taalproblemen te ondersteunen kan de bibliotheek een belangrijke rol hebben voor deze mensen..

19. Maak een keuze. Afvalstoffenheffing berekenen: Met een vast tarief
Een eerlijk en betaalbaar afvalbeleid voor de inwoners met nascheiding in plaats van het recycle-tarief! Wij willen terug naar een helder en vasttarief, zonder verrassingen achteraf.

20. Alle agrarische bedrijven verplichten tot biologische landbouwmethoden: Oneens
Het is aan de agrariërs zelf. Het is beter om ondernemers te stimuleren dan om hen verplichtingen op te leggen. Draagvlak in plaats van dwang!

21. Plaatsen van windmolens in de gemeente toestaan: oneens
Behoud het landschap! Geen windmolens en zonnepanelen op weilanden en in het IJsselmeer.

22. De bouw van zonneparken in de gemeente toestaan: oneens
Behoud het landschap! Geen zonnepanelen en windmolens op weilanden en in het IJsselmeer. Wij kiezen voorlopig voor isolatie en zon op dak.

23. De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlagen:  eens
Door verstandige keuzes en andere prioriteiten kan de OZB worden verlaagd.
Hart voor Medemblik wil naar een gemeente die niet meer uitgeeft dan er binnenkomt.

24. Mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot een tegenprestatie: eens
Mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot een tegenprestatie bijvoorbeeld met vrijwilligers werk in de gemeente.

25. Meer geld uittrekken voor ouderenzorg: eens
Wij zijn voor goed georganiseerde, vindbare en toegankelijke dagactiviteiten voor ouderen. Eenzaamheid is een van de grootste uitdagingen op het gebied van zorg voor de komende jaren.

26. Startende ondernemers vrijstellen van lokale lasten – eens
Jonge ondernemers die het aandurven om voor zichzelf te beginnen verdienen de ruimte om dat in onze gemeente te doen. Dit zorgt voor een beter economisch klimaat en op den duur voor een grotere werkgelegenheid en meer inkomsten voor inwoners en gemeente.

27. De basisscholen in de kernen koste wat het kost behouden – eens
Hart voor Medemblik wil zoveel mogelijk voorzieningen in de (kleine) kernen behouden. Dat geldt zeker voor de basisscholen.

28. Een referendum houden bij belangrijke besluiten – eens
Hart voor Medemblik wil gebruik maken van enquêtes, van (digitale) meningspeilingen op dorpsniveau en van referenda, zodat u zich kunt uitspreken over belangrijke zaken die in uw wijk of dorp spelen.

29. Een jongerenraad oprichten – eens
Een lokaal democratieprogramma voor scholieren kan hen nieuwsgierig maken naar de lokale politiek. Een bezoek aan de raadszaal, een debattraining en een kinderburgemeester kunnen dit ondersteunen.

30. Herindeling met andere gemeenten toestaan – oneens
Absoluut geen fusies! Mocht er toch sprake zijn van een mogelijke (opgelegde) fusie dan moeten de inwoners zich hierover kunnen uitspreken via een bindend referendum.

31. Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan – neutraal
Dit onderwerp zou in de toekomst verder onderzocht moeten worden.
De gezondheid en veiligheid van onze inwoners staan hierbij voorop.