Ga naar de inhoud

Onderzoek naar donatie van HVC werpt nieuwe vragen op: “Deze zaak is nog veel meer gaan stinken dan hij al deed.”

  Een aantal belangrijke bevindingen tot nu toe

  • Tijdens het verkiezingsdebat van maart 2022 in De Post in Midwoud werden door een lid van het college en door iemand van de dorpsraad Midwoud Oostwoud verschillende bedragen genoemd die HVC ten gunste van de inwoners zou hebben  gedoneerd: 250.000 euro en 200.000 euro. 
  • De gemeente had, getuige een rapport dat in ons bezit is, tenminste sinds 2019 al het voornemen om de vaarroute vanuit de Tripkouw-nieuwbouw aan te laten sluiten op de bestaande vaarroute. 
  • Het collegebesluit voor de uitgave van 50.000 euro van de HVC-donatie voor het doortrekken van de vaarroute en fietsroute vanuit die nieuwbouwwijk is gedaan zonder de raad daarin mee te nemen op het moment dat dat wel had gemoeten, zo is inmiddels door de wethouder toegegeven.
  • Dat collegebesluit heeft de status “vertrouwelijk” meegekregen op grond van een wel heel vreemde uitleg die daarover achteraf is gegeven, namelijk dat er in verband met corona geen persmoment kon worden belegd.
  • In de notulen van de collegevergadering waarin dat besluit tot die uitgave van 50.000 euro is genomen staat geen letter over dit onderwerp geschreven; niet over de beraadslagingen, noch over het besluit zelf.
  • Er is volgens de wethouder v.w.b. die 50.000 euro geen sprake geweest van een “onrechtmatige” uitgave, omdat met de goedkeuring van de jaarrekening (meer dan een jaar later) door de raad dit achteraf is gerepareerd. Wel heeft hij inmiddels toegegeven dat de raad expliciet had moeten worden gewezen op dat besluit en daarin had moeten worden meegenomen.
  • De raad blijkt tijdens die bewuste vergadering over de goedkeuring van de jaarrekening te zijn voorgespiegeld dat onze gemeente 200.000 euro van HVC had ontvangen ten gunste van de inwoners van Midwoud en Oostwoud, terwijl dat in werkelijkheid 250.000 euro was.
  • Ik heb tot 3 maal aan toe moeten vragen wat HVC’s bestedingsdoel was voor haar donatie alvorens het enige juiste antwoord te krijgen. Daaruit bleken de 2 eerdere gegeven antwoorden niet overeenkomstig de waarheid te zijn.
  • Uit het gehele dossier blijkt een sturende houding van de gemeente voor wat betreft de besteding van de resterende 2 ton waarmee de vraag rijst of men in deze een eigen agenda heeft.
  • “Verschillende onderzoeken” waar het college mee schermde die telkens zouden aantonen dat de restauratie van het Boetje financieel niet haalbaar zou zijn geweest zijn bij haar opgevraagd, maar kreeg ik niet.
  • Ondanks dat ik vroeg om het aantal offertes van aannemers dat voor de restauratie van het Boetje zijn uitgebracht en om de bijbehorende offertebedragen kreeg ik weliswaar te horen dat er 2 offertes waren gemaakt, maar kreeg ik maar 1 offertebedrag van het college te horen.
  • Nadat ik opnieuw moest vragen om het 2e offertebedrag bleek dit (toevallig?) de kleinste van de 2 te zijn waarmee de restauratie van het Boetje financieel ruimschoots haalbaar was.
  • De gemeente heeft ook tegen HVC gezegd dat het opknappen van het Boetje om budgettaire redenen lastig zou worden, terwijl uit een door mij opgevraagde offerte is gebleken dat die bewering volstrekt bezijden de waarheid is. En juist aan de hand van die onjuiste mededeling werd besloten dat het geld ook aan iets anders dan aan de restauratie van het Boetje mocht worden besteed.
  • Over de laagste offerte werd na de gedwongen openbaring van het offertebedrag door de wethouder bagatelliserend gesproken door te stellen dat in diezelfde offerte de reparatie van het dak van het Boetje niet zou zijn meegenomen. Nadat ik die offerte opvroeg bleek de restauratie van het dak echter wel degelijk in die bewuste offerte te zijn meegenomen.
  • De gemeente heeft slechts 12 dagen na een gedetailleerde offerte van een aannemer zelf een raming van de kosten voor o.a. het behoud van het Boetje gemaakt. Daarin is 15.000 euro heiwerk opgenomen, terwijl de 2 aannemers dat heiwerk kennelijk niet nodig achten (zij namen heiwerk niet mee in de offerte) EN de gemeente nota bene zelf heeft gezegd dat er op de locatie van het Boetje niet geheid mag worden.
  • Ik vroeg hoe groot de post heiwerk in die gemeentelijke raming was, maar kreeg daar geen antwoord op.
  • Ondanks mijn verzoek wordt er geen specificatie gegeven van de precieze uitgave van die 50.000 van de HVC-donatie.
  • De wethouder stelt over een bepaalde periode geen e-mails / documenten te hebben kunnen terugvinden, maar ik vond die wel en in zijn eigen directe werkomgeving.
  • Uit onderzoek is gebleken dat exact op de dag waarop een initiatiefnemer een persoonlijk gesprek had op het gemeentehuis over zijn plannen om het Boetje te behouden er 5 kwartier eerder en op feitelijk aantoonbaar onjuiste gronden een enorme ommezwaai is gemaakt voor wat betreft het bestedingsdoel van de resterende 200.000 euro van de HVC-donatie. Daarin werd namelijk gesteld dat het om “budgettaire redenen lastig wordt om het Boetje op te knappen” terwijl er al lang en breed een offerte lag die voor 106.000 euro inclusief btw het Boetje voor de komende 20 jaar kon behouden.
  • Er is tegen een initiatiefnemer die het Boetje wilde behouden gezegd dat de renovatie van het Boetje 300.000 euro zou gaan kosten, terwijl een deskundige van de provincie daarover zegt: “dat de kosten 300.000 euro of meer bedragen geloof ik niet.” (citaat). Daarnaast bleek uit eerdergenoemde opgevraagde offerte dat dit voor 106.000 euro inclusief btw wel degelijk en zelfs ruimschoots had gekund.
  • Tegen diezelfde initiatiefnemer is gezegd dat er nog maar 160.000 tot 170.000 euro over zou zijn geweest van de HVC-donatie, terwijl dat in werkelijkheid 200.000 euro was.  
  • De gemeente en de dorpsraad Midwoud Oostwoud als haar regievoerder zijn naast HVC de belangrijkste 2 partijen in deze zaak en hebben meermaals met elkaar gesproken over de besteding van de HVC-donatie. Daar waar de wethouder in de pers aangaf dat de voorzitter van de dorpsraad akkoord was met o.a. de aanleg van een natuurspeeltuin, reageerde de voorzitter van de dorpsraad daarop in het openbaar dat er niet met hem over een natuurspeeltuin is gesproken.
  • Meerdere mensen binnen de politiek en binnen de gemeente hebben zich de afgelopen jaren met dit dossier bemoeid en kennen de inhoud en de gebeurtenissen. Toch blijven er bij de beantwoording van mijn vragen steeds maar weer omtrekkende bewegingen worden gemaakt. Ondanks dat is er tijdens mijn onderzoek al heel veel aan bijzonderheden op tafel gekomen. Dit zijn er een aantal. Zolang niet alles is opgehelderd ga ik door met mijn onderzoek. Dat heb ik altijd gezegd. U kunt op mij rekenen.  

  Raadslid Niels de Waal van Hart voor Medemblik heeft sinds april 2022 grondig onderzoek gedaan naar de donatie die HVC via de gemeente heeft gedaan aan de inwoners van Midwoud en Oostwoud. Deze donatie werd gepresenteerd als een ‘compensatie’ voor de aanleg van de zonneweide nabij de Tripkouw.

  Ondanks aanvankelijke tegenwerking in zijn onderzoek, bevestigde Wethouder Broeders in oktober 2022 dat de door De Waal gestelde 33 schriftelijke raadsvragen in augustus terecht waren. De wethouder gaf toen aan dat: “er veel is misgegaan, maar dat er weinig aan de hand is”. De bevindingen van raadslid De Waal laten een ander beeld zien.

  Na het analyseren van de antwoorden van het college op de eerder gestelde 33 vragen en de informatienota van wethouder Broeders, heeft De Waal in februari 2023 meer dan 20 aanvullende documenten opgevraagd en toegevoegd aan zijn onderzoek. Uit deze gegevens ontstonden reacties van verbazing, ongeloof en frustratie.

  Gezien de ontdekkingen uit het onderzoek is het moeilijk te geloven dat de bewering van de wethouder dat “er veel is misgegaan, maar dat er weinig aan de hand is” terecht is. Het is duidelijk dat meerdere betrokkenen op de hoogte moeten zijn geweest van deze kwesties.

  Voor gedetailleerde bevindingen en een lijst van 82 nieuwe vragen die voortkomen uit het onderzoek, klik op de volgende link.