Ga naar de inhoud

Onveilige verkeerssituatie bij kruising Markerwaardweg en fietspad Oosteinde Opperdoes: Acties en Maatregelen

  Opperdoes – De verkeerssituatie bij de kruising van de Markerwaardweg en het fietspad Oosteinde in Opperdoes blijft een punt van zorg voor veel inwoners. Hart voor Medemblik heeft wederom vragen gesteld aan de gemeente over de voortgang van verbeteringen na eerdere toezeggingen. De gemeente heeft geantwoord op deze vragen en licht de stappen toe die zijn ondernomen en de geplande acties voor de toekomst.

  Op 5 december gaf de gemeente aan dat de dringende noodzaak om tot verbeteringen te komen duidelijk is. Sindsdien zijn verschillende maatregelen overwogen. Echter, het blijkt moeilijk om de situatie tijdelijk veiliger te maken. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat solitaire oversteken op 80 km/h wegen niet meer wenselijk zijn en heeft een onderzoek uitgevoerd naar het aantal oversteekbewegingen en het gedrag van fietsers en voetgangers bij de oversteek.

  Onderzoeksresultaten Verwacht

  De analyse van deze gegevens kost tijd en de provincie verwacht eind juni met de resultaten te komen. Deze zullen ook gedeeld worden tijdens een inloopbijeenkomst over het project voor de N240, gepland voor medio oktober 2024. Samen met de gemeente en dorpsraden wil de provincie inzicht geven in het nut en de noodzaak van handhaving van deze oversteek.

  Rick Mensink van Hart voor Medemblik vroeg ook naar eerdere suggesties voor verbetering, zoals het ophogen van het fietspad aan beide zijden van de weg en het plaatsen van extra waarschuwingsborden. Hoewel de gemeente aanvankelijk deze suggesties niet zag zitten, wordt nu een heroverweging gevraagd om alle mogelijke maatregelen te nemen om ongelukken in de toekomst te voorkomen.

  Korte termijn maatregelen

  De fietsoversteek maakt deel uit van een groter project van de provincie Noord-Holland voor de N240, met als doel de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Indien de gelijkvloerse oversteek in de reconstructieplannen wordt gehandhaafd, zal deze in de definitieve situatie zo veilig mogelijk worden ingericht. Voor de korte termijn zal de provincie markeringen en bebording aanbrengen om de oversteek extra onder de aandacht te brengen. Dit omvat:

  1. Kanalisatiestrepen op de rijbaan van de N240 ter hoogte van de oversteek.
  2. Plaatsing van waarschuwingsborden langs de N240.
  3. Aanbrengen van waarschuwingsborden op het fietspad aan beide zijden van de oversteek.

  Deze maatregelen zijn een stap in de goede richting om de veiligheid te verbeteren. Rick Mensink benadrukt het belang van voortdurende aandacht voor deze problematiek: “We moeten blijven streven naar de veiligste oplossingen voor onze inwoners, zonder onrealistische maatregelen als een tunnel of brug.”

  De gemeente en provincie zullen gezamenlijk blijven werken aan structurele oplossingen en hopen op begrip en medewerking van alle betrokken partijen tijdens dit proces.