Ga naar de inhoud

Raadsvragen: Onafhankelijk onderzoek voormalige vuilstort van Westwoud 

  De voormalige vuilstort van Westwoud zorgt al jaren voor zorgen en discussie. Inwoners en hun familie en vrienden, maar ook andere belanghebbenden en politici zijn bezorgd over de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in de vuilberg en de gevolgen die daarvan (zijn) ontstaan voor de volksgezondheid. Recent onderzoek heeft verhoogde waarden van de kankerverwekkende stof PFAS aangetoond in het grond- en oppervlaktewater van het gebied naast de stort. Bodemzorg, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de nazorg van het terrein, heeft in opdracht van Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak en exacte bepaling van aanvullende beheersmaatregelen. Maar de gemeenteraad van Drechterland wil graag (middels een aangenomen motie) een onafhankelijk onderzoek voordat de nazorg van het terrein definitief in handen wordt gegeven aan Bodemzorg. Hart voor Medemblik ondersteunt de oproep tot een onafhankelijk onderzoek van Terrascan en benadrukt hierbij dat ABWF een gemeenschappelijke regeling is en daarmee ook de verantwoordelijkheid is van de gemeente Medemblik.  

  1. Is het college op de hoogte van de situatie rondom de vervuiling van de voormalige vuilstort in Westwoud; zowel de actuele als die uit het verleden?
  2. Kan het college aangeven welke concrete maatregelen er op korte termijn genomen worden om de mogelijke gevolgen van deze vervuiling te onderzoeken?
  3. Kan het college aangeven of er in het verleden toezicht was op de stortplaats en welke partij hiervoor verantwoordelijk was?
  4. Is het college het met Cees Wagemaker eens dat de enige oplossing om exact in kaart te kunnen brengen wat er daar precies allemaal ligt, wat de hoeveelheden en concentraties daarvan zijn en de boel te saneren, is om de hele berg af te graven en op te ruimen? Waarom wel of waarom niet (graag een onderbouwd antwoord)? 
  5. In welke mate zijn naar de mening van het college Gemeente Medemblik en Afvalbeheer Westfriesland moreel en juridisch verantwoordelijk voor de mogelijke 
  6. vervuiling van de voormalige vuilstort in Westwoud en hoe kijken zij aan tegen en gaan zij om met de verhoogde PFAS-waarden die daar door Terrascan wel degelijk zijn gemeten? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  7. Wat zijn volgens u de mogelijke gevolgen voor de lokale inwoners en voor de plaatselijke natuur van te hoge PFAS-waarden? 
  8. Hoe onafhankelijk is volgens u het bodem- c.q. vervuilingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Bodemzorg en hoe wordt de integriteit van dit onderzoek gewaarborgd?
  9. Is er voldoende transparantie over het proces van nazorg en afkoop van de restverontreiniging van de voormalige vuilstort? Graag een gedetaileerd overzicht tansparantie?
  10. Is het college bereid om medewerking te verlenen aan de oproep tot een  onafhankelijke onderzoek zoals dat door de gemeenteraad Drechterland wordt gevraagd?
  11. tot welke bedragen zijn ABWF zelf en/of de gemeente Medemblik verzekerd in geval zij juridisch aansprakelijk zou(den) zijn voor gevolgschade bij mensen en omgeving in deze zaak?