Ga naar de inhoud

Verkiezingsprogramma

Lees hier het verkiezingsprogramma van Hart voor Medemblik. Onze concrete voorstellen voor de korte termijn, maar ook de stip aan de horizon waar we uiteindelijk naartoe willen: onze visie en agenda voor de lange termijn. 

DOWNLOAD HIER HET HELE VERKIEZINGSPROGRAMMA
DOWNLOAD HIER DE SAMENVATTING VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

Een overzicht van alle standpunten

Hart voor Medemblik wil:

 • Dat het mogelijk moet zijn om lokale referenda te organiseren;
 • Dat het tijd wordt voor een gekozen burgemeester en dat inwoners in aanloop naar die keuze transparant over het gehele proces worden geïnformeerd;
 • Het belangrijk dat elke inwoner de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen richting de politiek. Daarom pleiten wij voor een verruiming van de spreektijd voor elke inspreker tijdens raads- en commissievergaderingen;
 • Dat WOB-verzoeken eenvoudiger en via DigiD ingediend zouden moeten kunnen worden;
 • Dat de gemeente de stads- en dorpsraden proactief zouden moeten betrekken rond besluitvormingen die betrekking hebben op zaken in diezelfde stad en/of in datzelfde dorp. Zij spreken immers voor en namens de inwoners. Hun mening moet daarom serieus genomen worden;
 • Dat dorpsraden en stadsraden hun zeer belangrijke brugfunctie tussen de inwoners en de gemeentepolitiek beter en zuiverder kunnen vervullen indien de bestuurders daarvan geen politieke functies bekleden;

Hart voor Medemblik wil:

 • Geen zonnepanelen op kostbare grond en geen (4800 voetbalvelden!) groot zonnepark in het IJsselmeer;
 • Geen (mega)windturbines in de gemeente Medemblik; ook niet aan onze gemeentegrenzen;
 • De energierekening voor inwoners en bedrijven verminderen door zonnepanelen op daken en door isolatie van woningen te stimuleren;
 • Stoppen met het huidige klimaatakkoord, omdat het niet transparant is en niet-democratisch tot stand is gekomen. Veel partijen – waaronder de voorstanders van kernenergie – waren bij voorbaat al uitgesloten.
 • Isolatie van de slecht geïsoleerde woningen
 • Dat er in de gemeente Medemblik meer bomen worden gepland en er meer aandacht komt voor biodiversiteit.

Hart voor Medemblik wil:

 • Een duidelijker en zichtbaarder ondernemersloket: één aanspreekpunt voor alle ondernemerszaken, zowel online als offline;
 • Lokaal aanbesteden bij gemeentelijke projecten verder stimuleren. Bij een gelijk aanbod verdient de lokale ondernemer altijd de voorkeur;
 • Een intensievere samenwerking tussen het MKB en de politiek. Een structureel periodiek overleg tussen wethouder(s) en ondernemers kan hierbij als basis fungeren;
 • Jonge ondernemers die het aandurven om voor zichzelf te beginnen en op een innovatieve wijze zich proberen te ontwikkelen verdienen de ruimte om dat in onze gemeente te doen. Dit zorgt voor een beter economisch klimaat en op den duur voor een grotere werkgelegenheid en meer inkomsten voor inwoners en gemeente;
 • De zogenaamde “Startersversneller” aanbieden, waarmee beginnende ondernemers een voucher ter waarde van €1000,- kunnen ontvangen voor coaching
  en opleiding. Dit kan uit het ondernemersfonds worden gefinancierd;

Hart voor Medemblik wil:

 • Dat de wijkagent weer zichtbaar in de wijk wordt; minder op kantoor bezig met de papieren rompslomp en meer op straat om inwoners te helpen;
 • Het aanpakken van verkeershufters in onze gemeente weer belangrijk maken;
 • De gerichte inzet van handhavers, daar waar de overlast het grootst is, ook buiten kantoortijden;
  Dat bij herhaaldelijke overlast, veroorzaakt door minderjarigen, ouders zo snel mogelijk worden gewezen op hun verantwoordelijkheden;
 • Meer wijkagenten en de heropening van een volwaardig politiebureau. Dit verhoogt de bereikbaarheid en daarmee de aangiftebereidheid;
 • Het mogelijk maken dat op plekken waar sprake is van veel (verkeers)overlast mobiel cameratoezicht wordt toegepast;

Hart voor Medemblik wil:

 • Meer woningbouw, ook in de kleine dorpen;
 • Voorrang voor inwoners uit de eigen woonplaats / gemeente bij de toewijzing van nieuwe huur- en koopwoningen;
 • Speculatie op de woningmarkt tegengaan. Zelfbewoningsplicht van tenminste 3 jaar bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. We bouwen woningen voor eigen inwoners die willen wonen en niet voor beleggers en huisjesmelkers;
 • Levensloopbestendige (senioren)woningen bouwen in alle dorpen;
 • Vooraf onderzoek naar de extra verkeersbewegingen die de bouw van nieuwe woningen / wijken met zich meebrengt;
 • Geen voorrang voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij de toewijzing van sociale huurwoningen;

Hart voor Medemblik wil:

 • In wijken waar te hard gereden wordt moeten meer verkeers- en snelheidscontroles komen. Eventueel moeten er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden, zodanig dat er niet te hard gereden kan worden;
 • Verkeersoplossingen waar zowel de bewoners als de gemeente tevreden over zijn;
 • Zich ook de komende jaren blijven inzetten voor het terugdringen van zwaar vrachtverkeer in de bebouwde kom. Dit soort verkeer is niet alleen vervelend vanwege de uitstoot en de geluidsoverlast, maar door de trillingen ontstaat er ook schade aan huizen! Bovendien veroorzaakt het onveilige situaties;
 • Samen met de inwoners de verkeersoverlast aanpakken;
 • Op plaatsen waar inwoners een zebrapad wensen i.v.m. de verkeersveiligheid moet de gemeente serieus kijkt naar de mogelijkheden hiertoe;
 • Waar nodig moeten er meer parkeerplaatsen komen. Parkeren blijft gratis en eenvoudig.

Hart voor Medemblik wil:

 • Stoppen met het structureel meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt;
 • Prioriteit geven aan het bewerkstelligen van een gemeente die het financieel goed voor elkaar heeft. De inwoners en ondernemers mogen niet opdraaien voor het financiële wanbeleid van de gemeente;
 • Dat er bij ingrijpende besluiten op het gebied van financiën duidelijke en harde kaders worden gesteld, zodat financiële debacles bij projecten als bijvoorbeeld Multifunctionele Accommodatie Abbekerk en Zwembad Wervershoof in de toekomst voorkomen kunnen worden;
 • Dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) alleen gecorrigeerd wordt met inflatie;
 • Hondenbelasting direct afschaffen.

Hart voor Medemblik wil:

 • Een levenslang verbod op het houden van (huis)dieren na dierenmishandeling;
 • Het groenonderhoud naar een kwalitatief hoger niveau brengen;
 • de hondenbelasting direct afschaffen;
 • Nieuwe en grote bomen planten en het kappen van bomen alleen toestaan als het echt niet anders kan;
 • Dierenopvangcentra die in grote nood zitten ondersteunen vanuit de gemeente;
 • Dat de gemeente met het Hoogheemraadschap (blijvend) om de tafel gaat om te spreken over de waterkwaliteit in onze gemeente;
 • De oprichting van een huisdieren-ziekenfonds om mensen met een laag inkomen hun huisdieren de noodzakelijke medische behandelingen te kunnen geven;

Hart voor Medemblik wil:

 • Een volwaardige middelbare school in onze gemeente;
 • Dat de gemeente onze scholen actief benadert met als doel onderwijs over de lokale democratie te stimuleren. Er wordt een democratieprogramma opgesteld met bijvoorbeeld een bezoek aan de raadszaal, een debattraining en kan een kinderburgemeester worden aangesteld;
 • Dat onze jeugd dicht bij huis in goed ingerichte en goed onderhouden gebouwen onderwijs kan volgen;
 • Het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim nog meer terugdringen. Als dit in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, kan langdurig schoolverzuim worden voorkomen; preventie! Thuiszitten is geen optie. Actief inzetten op een goede samenwerking met alle betrokken partijen helpt. Het is belangrijk dat onze jongeren met een diploma op zak kunnen bouwen aan een goede toekomst;
 • Een korte, maatschappelijke stage die vanuit de middelbare school wordt geregeld. Het is belangrijk dat jonge mensen binding krijgen met de (werkzame) maatschappij;

Hart voor Medemblik wil:

 • Regionaal samenwerken: ja! Gedwongen samenwerken: nee! Samenvoegen: nee!
 • Geen West-Friese supergemeente waar geen inwoner op zit te wachten;
 • De samenwerking in de regio versterken om kennis, innovatie, ondernemerschap en handel te stimuleren. Dit kan ook buiten het huidige, schriftelijk vastgelegde samenwerkingsverband van West-Friesland om;
 • Dat het besef groeit dat de gemeente Medemblik met bijna 50.000 inwoners groot genoeg is om haar inwoners en ondernemers een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen leveren;
 • Een serieuze heroriëntering en heroverweging van het Pact van West-Friesland (samenwerkingsverband van West-Friese gemeenten);
 • Geen windturbines en zonneweides op onze gemeentelijke- en West-Friese grond.

Hart voor Medemblik wil:

 • Besparen op nieuwe kunst in de openbare ruimte en dit
  geld besteden aan praktische zaken zoals: openbare toiletten, de bestrijding van verkeersoverlast en het onderhoud van speeltuinen;
 • Meer waardering uitdragen voor de eigen identiteit van de gemeente en de regio. Het beschermen van ons (cultureel) erfgoed en weten waar je vandaan komt en/ of leeft vinden wij belangrijk;
 • In de raadszaal een Nederlandse vlag, de dorpswapens en een gemeentewapen;
 • Sportvoorzieningen in stand houden, ook in de dorpen;
 • Sport toegankelijk houden door het invoeren van de “Medemblikkerpas”;
 • Eindelijk duidelijkheid over het zwembad in Wervershoof;
 • Lokale sport stimuleren voor zowel de geestelijke als de lichaamlijke gezondheid van de inwoners;

Hart voor Medemblik wil:

 • Het onderlinge contact tussen zorginstellingen, cliënten en de gemeente moet beter. Een goede en efficiënte samenwerking is essentieel voor passende zorg;
 • Meer openbare AED’s en mensen stimuleren om deze aan te melden bij diverse apps;
 • Zorgen voor goed georganiseerde dagactiviteiten voor ouderen die voor hen zowel vindbaar als toegankelijk zijn;
 • Actief gebruik maken van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid bij het herinrichten van openbare gebouwen;
 • Armoede en verborgen armoede aanpakken. De route naar hulp is veel te onduidelijk. Eén duidelijk loket zowel online als offline waar inwoners met hun vragen en zorgen terecht kunnen;
 • Positief meewerken bij nieuwe initiatieven voor uitgaansgelegenheden en/of activiteiten voor jongeren;

Hart voor Medemblik wil:

 • Dat onze gemeente investeert in de kwaliteit en kwantiteit van haar medewerkers en in de middelen die zij bij hun werk nodig hebben. Alleen zo zijn we voorbereid om de zware tijd die voor ons ligt aan te kunnen;
 • Dat de gemeente sneller, inhoudelijker en helder gaat antwoorden op vragen en klachten van de inwoners. Gemaakte beloften moeten worden nagekomen in het belang van de inwoners en ten behoeve van de geloofwaardigheid van de ambtenaren, raad en college;
 • Een overzichtelijke gemeentewebsite, waar alles goed vindbaar is;
 • Een goed beveiligd en up to date ICT-systeem dat de gegevens van inwoners veilig kan bewaren;
 • Dat ambtenaren en politici voorzien worden van up to date informatie die zij nodig hebben om belangrijke beslissingen te kunnen nemen;
Hart voor Medemblik heeft een warm hart voor de hele gemeente en haar inwoners. U kent Hart voor Medemblik als een partij die het hele jaar door betrokken en kritisch is. Wij leggen ons oor te luisteren in alle dorpen en wijken van onze gemeente. Proactief en hulpvaardig blijven wij de signalen vanuit onze lokale samenleving oppakken. U kunt op ons blijven rekenen want bij ons geldt “afspraak is afspraak!” Per dorp hebben wij samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen een aantal punten die wij de komende vier jaar willen realiseren.

Hart voor Medemblik wil:

 • Geen recycle-tarief!
 • Een vasttarief, geen verrassingen achteraf.
 • Nascheiden van het afval. Machinaal het afval scheiden zorgt er voor dat het scheiden van afval efficiënter en goedkoper wordt. Meer recyclen voor lagere kosten!