Ga naar de inhoud

Brandbrief: Stop de opvang van (extra) statushouders in West-Friesland

  Geacht College van gemeente Medemblik en Hoorn,

  Dagelijks zien we beelden voorbij komen waarop pijnlijk zichtbaar is hoe onhoudbaar de situatie in opvangcentrum Ter Apel is geworden. Onze fracties maken zich grote zorgen over wat de komende tijd staat te gebeuren. We zien dat gemeenten elke keer weer worden geconfronteerd met het oplossen van de problemen die het Rijk veroorzaakt. Wat Liberaal Hoorn en Hart voor Medemblik betreft is het van belang dat we als regio een noodsignaal afgeven dat het gewoon niet meer lukt om alsmaar asielzoekers/statushouders op te vangen.

  VVD-staatssecretaris legt de problemen neer bij de gemeenten
  De VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) wil nu zelfs, om de asielopvang vlot te trekken, gemeenten gaan verplichten meer asielzoekers/statushouders op te vangen. Het verplichten tot het opvangen van asielzoekers/statushouders lost echter het echte probleem niet op. Zolang het beleid niet verandert, is het probleem niet op te lossen. 

  Nederland kan de jaarlijkse stroom van honderdduizend asielzoekers/statushouders uit landen als Syrië, Irak of Afghanistan simpelweg niet aan. We zullen als Nederland meer moeten gaan kijken naar de opvang in de eigen regio. De uitgeprocedeerde asielzoekers moeten zo snel mogelijk teruggestuurd te worden naar hun veilige thuisland. Hierdoor hebben we de ruimte om de echte vluchtelingen zoals de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

  Het Rijk moet stoppen met roofbouw op gemeenten. Er zijn grenzen aan de opvang, zeker omdat er ook een andere opdracht ligt. Namelijk het voorzien van de woning behoeftes van onze inwoners. Het kabinet werkt aan een verplichting voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers. Uiterlijk begin volgend jaar moet deze wet van kracht worden die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. Het komt er op neer dat de opvang van kansrijke asielzoekers een wettelijke taak van gemeenten gaat worden.

  Betaald door het Rijk, moeten gemeenten naar rato van inwoneraantal een opvang creëren en in stand houden. Ook moeten gemeenten een snel op te tuigen buffercapaciteit regelen in tijden van snel oplopende aantallen. 

  Tegen de wetswijziging
  Liberaal Hoorn en Hart voor Medemblik zijn tegen deze wetswijziging. Het is tijd dat wij als gemeenten het signaal gaan geven dat er echt een stop moet komen voor het opvangen van asielzoekers. De huisvesting om al deze mensen op te vangen is er niet. Sterker nog, de overheid slaagt er nu al niet in om voor onze inwoners te voldoen aan de grondwettelijke verplichting om te zorgen voor voldoende woningen. En dan komt dit wetvoorstel met verplichtingen er ook nog eens bovenop. Wat onze fracties betreft mag en kan deze nieuwe wet niet te koste gaan van die grondwettelijke taak.

  Wij vragen de colleges dan ook om samen met de Westfriese gemeenten op te trekken om een stevig signaal af te geven richting de Staatssecretaris en de Veiligheidsregio. Wij kunnen de stroom van asielzoekers in onze regio, gelet op de grondwettelijke taak, niet realiseren. De grondwet mag niet opzij worden gezet. Het kabinet kan en mag dan ook gemeenten niet verplichten tot het opvangen van asielzoekers. 

  Wij maken ons, samen met vele inwoners van Hoorn, zorgen over de toekomst van ons land. De grote instroom en de opvang heeft namelijk grote impact op onze samenleving. In Hoorn maar ook in onze  regio is de wachtlijst voor een sociale huurwoning opgelopen tot 9-10 jaar. Telkens roepen politieke partijen dat er meer woningen gerealiseerd moeten worden maar op hetzelfde moment komen er steeds meer asielzoekers onze kant op die veelal ook gehuisvest moeten worden. 

  Dit raakt wat onze fracties betreft dan ook de kern van deze asielcrisis, de instroom is te hoog en het aanbod van woningen veel te laag. We kunnen niet eens onze eigen inwoners een woning bieden laat staan de vele asielzoekers die naar ons land komen. Daarom, het is tijd voor verandering!

  1. Bent u bereid het initiatief te nemen om samen met de Westfriese gemeenten een noodsignaal af te geven dat de grens voor het opvangen van statushouders/asielzoekers in onze regio is bereikt en zo nee waarom niet?
  1. Bent u bereid om aan te geven dat u tegen de wet bent die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen en de hierin opgenomen verdeelsleutel naar rato van het aantal inwoners, en zo nee waarom niet? 
  1. Nu niet eens voldaan kan worden aan de grondwettelijke plicht om voor voldoende huisvesting zorg te dragen, deelt u onze mening dat er eerst voldoende woningen moeten worden gerealiseerd alvorens overgegaan kan worden voor het huisvesten van asielzoekers? 
  2. Hoorn en Medemblik hebben de afgelopen jaren al veel statushouders, vluchtelingen en asielzoekers opgevangen en gehuisvest.  Om deze aantallen inzichtelijk te maken hebben wij een overzicht opgesteld. Wij verzoeken u onderstaand overzicht met cijfers voor Hoorn als Medemblik in te vullen. Daarbij zijn we ook geïnteresseerd in de aantallen statushouders die zijn  opgevangen incl. de aantallen in verband met eventuele gezinsherenigingen.
  GerealiseerdVerwacht
  omschrijving20192020202120222023202420252026
  Aantal sociale huurwoningenADG
  Afname sociale huurwoningen (sloop/verkoop)BE
  Toename sociale huurwoningen (aankoop/nieuwbouw)CF
  Saldo einde jaarA-B+C=DD-E+F=G
  Aantal statushouders
  Aantal statushouders incl. gezinsherenigingen
  Aantal sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor opvang  statushouders incl. gezinsherenigingen
  Aantal vluchtelingen
  Aantal sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor opvang vluchtelingen
  Aantal asielzoekers
  Aantal asielzoekers opgevangen in sociale huurwoningen.