Ga naar de inhoud

Nog meer onduidelijkheid over subsidie klimaatcircus

  De antwoorden over de subsidie voor het ‘Klimaatcircus’ zorgen voor nog meer onduidelijkheid. Daarom nog maar een set vragen richting het college van gemeente Medemblik. De antwoorden van de vorige vragen kunt u HIER vinden.

  Hieronder kunt u de nieuwe set vragen lezen.

  Naar aanleiding van de antwoorden  die wij van u ontvingen op onze raadsvragen van 11 juli  jongstleden over dit onderwerp stellen wij hieronder nieuwe vragen. Verschillende antwoorden die  wij van u ontvingen hebben onze vragen namelijk niet of onvolledig beantwoord en/of roepen  nieuwe vragen op die wij graag volledig en helder beantwoord zouden zien. 

  1. Welke opdracht(en) heeft Het Klimaatcircus van onze gemeente en de overige 5  deelnemende Westfriese gemeenten meegekregen bij het maken van de voorstelling?

  2. Bij uw antwoord op vraag 1 wordt gesproken over verschillende manieren van  communiceren, omdat iedereen anders is. Welke andere manieren van communiceren  zijn dat? Wat zijn de kosten daarvan en welk budget is daarvoor beschikbaar?

  3. Op onze vragen met de nummers 5, 6 en 7 verwijst u telkens naar het gegeven antwoord op onze vraag 1. In die beantwoording stelt u: “De voorstelling sluit aan bij de opgave om Nederland klimaatbestendig in te richten en ook bij de warmte- en energietransitie. Onze gemeente voert het beleid van de Rijksoverheid uit dat o.a. is vastgelegd in de Deltawet en Klimaatwet.” Valt wat u betreft het zaaien van angst en het laatdunkend benoemen van andersdenkende politici en wetenschappers over dit onderwerp, zoals in de voorstelling wordt gedaan, ook onder die opgave en onder de uitvoering van genoemd beleid van de Rijksoverheid? Graag ontvangen wij daarop een onderbouwd antwoord (meer dan “ja” of “nee”).

  4. U spreekt in de beantwoording van vraag 1 ook over het feit dat de voorstelling op een “luchtige manier” (citaat) een relatief zwaar onderwerp aan de orde stelt. Wetende dat er in de voorstelling wordt gesproken over een sprinkhanenplaag, een mogelijk gedwongen verhuizing naar Duitsland, (Westfriese) landschappen die dusdanig zwaar onder water staan dat alleen nog topjes van kerktorens te zien zijn en dat er laatdunkend wordt gedaan over andersdenkende wetenschappers en politici: vindt u dan echt nog dat er over “een luchtige manier” mag worden gesproken?

  5. Waarom is er gebruik gemaakt van het riolering-budget voor de gedeeltelijke betaling van Het Klimaatcircus?

  6. Op onze vraag 3, waarbij wij om volledige transparantie vroegen voor wat betreft alle gemaakte kosten rond genoemde voorstelling, waaronder (maar dus niet beperkt tot) advertentiekosten, heeft u die niet gegeven. U gebruikt in uw antwoord geen feiten maar subjectieve bewoordingen als “de advertentiekosten zijn minimaal” (citaat) en “…..is vooral kosteloos gebruik gemaakt van social media, appgroepen et cetera” (citaat). Opnieuw doen wij u daarom het verzoek een specificatie van alle gemaakte kosten te openbaren.

  7. Is het een ambtenaar of een lid van het college geweest die de voorstelling van Het Klimaatcircus heeft gezien alvorens het besluit werd genomen om deze af te nemen?

  8. Onze vraag 5 van 11 juli jl. luidde: Waarom steunt onze gemeente financieel een voorstelling met een dergelijk zwaar suggestief en doemdenkend karakter en geeft zij daarmee (de schijn van)
  – het signaal van partijdigheid af in de discussie die gaat over de mate waarin klimaatverandering onze maatschappij in de toekomst gaat veranderen? – het signaal af te onderschrijven dat kennelijk alleen bepaalde politici en wetenschappers in dit vraagstuk serieus zouden moeten worden genomen en anderen niet?
  U verwijst in uw beantwoording daarop slechts met “zie het antwoord bij vraag 1.” U vindt het (mogelijk) afgeven van het signaal van partijdigheid in deze discussie en het wekken van de indruk dat niet alle politici en wetenschappers in deze discussie serieus genomen zouden moeten worden dus ondergeschikt aan de uitvoering van Rijksbeleid,
  aan de warmte- en energietransitie en aan de opgave om Nederland “klimaatbestendig” in te richten? Heiligt het doel de middelen, wat het college betreft? Graag ontvangen wij van u een onderbouwd antwoord.

  9. Onze vraag 7 van 11 juli is met uw verwijzing naar uw antwoord op vraag 1 geenszins inhoudelijk beantwoord. Wij verzoeken u om deze alsnog te beantwoorden.

  10. In de beantwoording van onze vraag 8, waarin wij vroegen of het niet beter zou zijn geweest om 12.000 euro te besteden aan iets waar mensen in directe zin iets aan hadden gehad, stelt u dat u met het inkopen van de voorstellingen van Het Klimaatcircus “uitvoering geeft” aan uw duurzaamheidsbeleid. Veel mensen die wij spreken zien dit echter niet als het geven van uitvoering aan dat beleid, maar als het “verkopen” en propageren van datzelfde beleid. Kunt u de inwoners uitleggen wat een dergelijke voorstelling bijdraagt aan, zoals u het noemt, het geven van “uitvoering” aan dat beleid?

  11. Omdat onze vraag 9 van 11 juli jl. niet volledig is beantwoord (u noemt slechts tussen 15 en 60 bezoekers per voorstelling) stellen wij deze opnieuw: Hoeveel echte externe bezoekers zijn er totaal op de 5 voorstellingen die tot nu toe zijn gehouden afgekomen?

  12. Betalen de 6 deelnemende WF-gemeenten allen dezelfde prijs per voorstelling aan Het Klimaatcircus?