Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik wil opheldering over Jongerencentrum Missing

  Na een gesprek met bestuursleden van de Stichting Missing is gebleken dat het Jongerencentrum niet anderhalf jaar (zoals u bevestigde op onze vraag 1 van 25 juli 2022), maar zelfs al ruim 2 jaar dicht is. Daarnaast heeft het bestuur bij de nodige antwoorden van het college op onze raadsvragen van 25 juli 2022 een andere perceptie. Ze heeft ons nadere informatie verstrekt over de gang van zaken rond de laatste (er zijn er meerdere geweest) onvrijwillige verhuizing. Op basis hiervan stellen wij u deze nieuwe raadsvragen.

  Deze laatste verhuizing was het gevolg van een wens tot uitbreiding van een andere huurder in hetzelfde gebouw: Optisport. De gemeente heeft er destijds voor gekozen om in die wens van die huurder mee te gaan, waardoor Jongerencentrum Missing opnieuw moest verhuizen. Ook deze laatste verhuizing heeft dus niet op initiatief van Missing plaatsgevonden. Zij heeft zich er destijds ook duidelijk tegen uitgesproken.

  Vooral op basis van een toezegging die meerdere malen en door verschillende mensen binnen onze gemeente in haar richting is geuit heeft zij alsnog ingestemd met die verhuizing. Die toezegging hield in dat het jongerencentrum de toenmalige locatie pas zou behoeven te verlaten nadat de naastgelegen nieuwe locatie met behulp van de gemeente volledig gebruiksklaar zou zijn opgeleverd.

  1. Wetende dat anderhalf jaar na oplevering de nieuwe locatie nog steeds niet volledig gebruiksklaar is en dus nog gesloten is: Waarom is de gemeente die toezegging niet nagekomen?

  Jongerencentrum Missing huurt de huidige locatie van Optisport, zoals zij dat ook op de oude locatie deed. Op zijn beurt huurt Optisport het pand van de gemeente. De oude locatie heeft een oppervlakte van grofweg 200 m2 en de nieuwe beslaat ongeveer 91 m2. De nieuwe ruimte is daarmee meer dan de helft kleiner dan de vorige. De huurprijs is na de gedwongen verhuizing van Missing voor haar echter gelijk gebleven, terwijl verwacht mocht worden dat deze tenminste gehalveerd zou worden. Tot op de dag van vandaag betaalt Missing aan Optisport dus de volle mep huur. De subsidie die Missing jaarlijks van onze gemeente ontvangt bedraagt 15.000 euro. Het leeuwendeel daarvan gaat op aan genoemde maandelijkse huur van 965 euro.

  Hoe kan het zijn dat Missing nog altijd de huurprijs betaalt die betrekking heeft op de oude locatie, terwijl de nieuwe locatie meer dan 50% kleiner is en er daarmee ons inziens ook onnodig veel subsidiegeld “rechtstreeks” naar een commerciële partij gaat. Immers: met een reële, ruim gehalveerde huurprijs zou ook de jaarlijkse subsidie aan Missing kunnen worden verlaagd, hetgeen onze gemeente financieel ten goede zou komen.

  2. Hoe heeft de gemeente dit kunnen laten gebeuren en wat gaat zij doen om dit in alle redelijkheid te herstellen?

  3. Vindt u het terecht dat Missing, die gedwongen moest verhuizen, die de bij vraag 1 genoemde toezegging van de gemeente op zak had die niet is nagekomen en die zelf met haar (louter) vrijwilligers dus ook niet primair, noch volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat het jongerencentrum al 2 jaar gesloten is, tijdens die gesloten periode überhaupt huur heeft moeten betalen? Wilt u uw antwoord a.u.b. toelichten?

  4. Hoe kan het zijn dat sinds de verhuizing er door (inmiddels ex-) wethouders en door een vooraanstaande ambtenaar (zelfs zeer recent nog na onze 1e raadsvragen en de media- aandacht die daarop volgde) tegen verschillende mensen van Missing is gezegd dat zij niet wisten dat Jongerencentrum Missing nog steeds gesloten is cq. dat zij verbaasd waren dat de nieuwe ruimte van Missing nog niet 100% gereed was en is?

  5. Hoe verhouden de bij vraag 4 genoemde gedachten van deze mensen zich tot uw antwoord op onze vraag 5 van 25 juli 2022 waarin u zegt dat er de afgelopen maanden regelmatig contact is geweest met het bestuur van Missing en zoals u in antwoord op onze vraag 4 van diezelfde datum ook zegt dat “de gemeente steeds betrokken is geweest” en “de gemeente de regie op zich heeft genomen?” Als dit zo zou zijn dan zou je verwachten dat de gemeente er wel degelijk van op de hoogte was dat Missing nog steeds gesloten is. Kunt u dit a.u.b. uitleggen?

  6. U stelt in uw beantwoording van onze eerdere raadsvragen dat de opening van Jongerencentrum Missing primair de verantwoordelijkheid van de stichting zelf is.
  Na alles wat er is gebeurd sinds de plannen rond de gedwongen verhuizing van Missing: de niet nagekomen toezeggingen die door de gemeente zijn gedaan over een naadloze overgang naar de nieuwe locatie, het tijdens de sluiting door moeten blijven betalen van (een veel te hoge) huur, de verbazing bij vooraanstaande ambtenaren die dachten dat de nieuwe ruimte van Missing 100 % gereed was en/of dat het centrum al maanden geopend was en de (door het bestuur van Missing zo ervaren) minimale en gebrekkige hulp vanuit de gemeente om knelpunten mede te verhelpen: Is het college die mening, moreel gezien, nog altijd toegedaan? Bent u het met ons eens dat een jongerencentrum, waarvan het bestuur uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, juist een belangrijk stuk gereedschap is voor jongerenwerkers die in dienst zijn van onze gemeente en dat die verantwoordelijkheid voor de opening alleen al daarmee primair bij de gemeente zou moeten liggen i.p.v. bij Missing?

  De antwoorden van de vorige vragen kunt u hier vinden.